Thông báo quyền riêng tư

Gamuda Berhad ở Malaysia, công ty xây dựng, cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu Malaysia, tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân. Thông báo về quyền riêng tư này được xây dựng theo luật hiện hành và các quy định của Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nghị định số 13/2023/ND-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định”) và áp dụng cho:

 1. Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam;
 2. CTCP Gamuda Land Việt Nam (TP.HCM); Và
 3. Các công ty con, công ty liên kết, đơn vị đồng kiểm soát và chi nhánh tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đơn vị có vốn và/hoặc quản lý của Gamuda Berhad như Tập đoàn Gamuda và các công ty liên kết, đơn vị đồng kiểm soát, công ty liên kết được đề cập ở đây được gọi chung là là “Nhóm”).

Đối với mục đích của Thông báo về quyền riêng tư này, “Dữ liệu cá nhân” sẽ có nghĩa như được quy định trong Nghị định; và “chúng tôi” và “của chúng tôi” sẽ đề cập đến bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn và “bạn” sẽ đề cập đến chính bạn và/hoặc những người hoặc công ty khác do bạn đại diện mà bạn đang cung cấp Dữ liệu cá nhân; và “xử lý”, “đã xử lý” hoặc “đang xử lý” sẽ đề cập đến hành động thu thập, phân tích, lưu trữ, sửa đổi, đánh giá, xử lý, sử dụng, mã hóa, giải mã, sao chép, truyền, cung cấp, chia sẻ, chuyển giao, xóa, hủy và các hành động liên quan khác.

A. THÔNG TIN ĐƯỢC XỬ LÝ

Dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi hoặc Tập đoàn có thể thu thập thông qua nền tảng in và kỹ thuật số (bao gồm nhưng không giới hạn trang web, mạng xã hội và ứng dụng di động)
 

 1. Thông tin được thu thập khi bạn đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ trực tuyến hoặc khi bạn điền hoặc cập nhật thông tin của mình với chúng tôi, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân như ảnh, tên và chi tiết liên hệ của bạn;
 2. Nội dung của tất cả các biểu mẫu hoặc tài liệu in và điện tử được gửi cho chúng tôi thông qua tài liệu in hoặc biểu mẫu, trang web của chúng tôi và bất kỳ nền tảng kỹ thuật số và di động nào (ví dụ: Email, Facebook, X, Instagram, WhatsApp, Viber và mọi phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng), bao gồm giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ;
 3. Thông tin được nhập hoặc gửi tới các phương tiện trực tuyến như công cụ tìm kiếm và máy tính;
 4. Tùy chọn cá nhân hóa mà bạn chọn khi sử dụng trang web, nền tảng kỹ thuật số và di động của chúng tôi;
 5. Thông tin được gửi nếu bạn tham gia khảo sát hoặc cạnh tranh dù qua trực tuyến hay cách khác; bất kỳ tin nhắn hoặc nhận xét nào bạn gửi cho chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại; thông tin được chúng tôi hoặc Tập đoàn thu thập độc lập từ các nguồn hợp pháp khác; Và
 6. Nội dung của tất cả các biểu mẫu và/hoặc tài liệu được chúng tôi gửi và/hoặc thu thập.
B. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 1. Bằng cách cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn cho chúng tôi dù qua trực tuyến hay cách khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
  1. Cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc lợi ích theo bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc chính sách nào của chúng tôi; và/hoặc
  2. Xử lý đơn đăng ký của bạn theo bất kỳ chương trình nào của chúng tôi;
  3. Trong trường hợp phù hợp, tiếp thị hàng hóa và dịch vụ và gửi mọi thông tin cập nhật, sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt, quảng cáo, tài liệu khuyến mãi và/hoặc tài liệu thương mại tới bạn (bao gồm email, dịch vụ tin nhắn ngắn hoặc các phương tiện khác) và/hoặc được sử dụng để cung cấp và/hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi, xử lý hóa đơn và thanh toán (bao gồm thanh toán bằng thẻ) và cung cấp các dịch vụ khác để nâng cao và hỗ trợ mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn và/hoặc những người hoặc công ty khác do bạn đại diện;
  4. Tiến hành nghiên cứu về quy hoạch, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, an ninh và thử nghiệm;
  5. Thực hiện thủ tục đối chiếu theo quy định của pháp luật;
  6. Thực hiện phân tích và thông tin thống kê cho các mục tiêu khác nhau trong Gamuda, Tập đoàn và cung cấp thông tin này trong Tập đoàn;
  7. Các mục đích liên quan đến hoạt động, quản lý, phát triển, lưu trữ hồ sơ hoặc nâng cao hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả mục đích liên quan đến việc hỗ trợ và/hoặc trợ giúp trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc trang web của chúng tôi;
  8. Các mục đích liên quan đến việc quản lý, quản lý và/hoặc thực thi giao dịch thương mại cũng như để liên hệ và liên lạc với bạn;
  9. khi luật pháp yêu cầu, khi chúng tôi xem xét rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ đó là cần thiết để giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc quy trình pháp lý nào, hoặc khi chúng tôi nghi ngờ rằng đã, đang hoặc có thể xảy ra gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp;
  10. Khi bên thứ ba mua lại hoặc mong muốn có được hoặc đưa ra yêu cầu liên quan đến việc mua lại quyền lợi ở Gamuda;
  11. Trường hợp bên thứ ba yêu cầu bên thứ ba đó thực hiện các chức năng hoặc dịch vụ theo yêu cầu của chúng tôi hoặc Tập đoàn;
  12. Cho phép chúng tôi hoặc khi bên thứ ba yêu cầu bên thứ ba đó thực hiện các chức năng hoặc nghĩa vụ theo yêu cầu của pháp luật, quy tắc, quy định, luật và/hoặc hướng dẫn (dù có hiệu lực pháp luật hay không) hoặc theo yêu cầu của bất kỳ các cơ quan, cơ quan, ban ngành chính phủ và/hoặc phi chính phủ hoặc bên thứ ba yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ (các) thỏa thuận hoặc (các) tài liệu;
  13. Trường hợp bên thứ ba yêu cầu nhằm mục đích chuẩn bị và gửi bất kỳ khiếu nại hoặc khoản thanh toán nào cho bất kỳ bên nào hoặc cho bất kỳ cuộc kiểm toán/kiểm tra nào của bất kỳ bên nào vì bất kỳ mục đích nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  14. Các mục đích liên quan đến việc thực thi các quyền của chúng tôi theo bất kỳ thư từ, thỏa thuận và/hoặc tài liệu nào bao gồm tìm kiếm tư vấn pháp lý và tài chính, thực hiện bất kỳ bước sơ bộ nào hoặc bắt đầu bất kỳ hành động pháp lý nào;
  15. Thực hiện những tiết lộ có thể được yêu cầu cho bất kỳ mục đích nào ở trên hoặc theo luật pháp;
  16. Chương trình khách hàng thân thiết;
  17. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với bạn và/hoặc nghĩa vụ theo cam kết của chúng tôi;
  18. Đối với bất kỳ mục đích nào khác mang tính ngẫu nhiên hoặc phụ trợ hoặc nhằm phục vụ mục đích của chúng tôi;
  19. Thiết lập, thực hiện và bảo vệ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi;
  20. Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật trong từng thời kỳ; và/hoặc
  21. Các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 2.  Chúng tôi có thể liên hệ với bạn vì mục đích nêu tại (B.) ở trên thông qua các cuộc gọi điện thoại, email, dịch vụ tin nhắn ngắn, phương tiện truyền thông xã hội, bài đăng, fax hoặc bằng bất kỳ hình thức liên lạc sẵn có nào được luật pháp Việt Nam cho phép.
C. SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ
 1. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay nước ngoài) giữa bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn và/hoặc cho các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, nhà tư vấn, luật sư, kiểm toán viên, người sử dụng lao động, nhà thầu, nhà cung cấp của Tập đoàn và chúng tôi. , đối tác, đối tác liên doanh, nhà quảng cáo, người mua, nhà điều hành mạng, nhà cung cấp dịch vụ, công ty liên kết, bất kỳ cơ quan có liên quan nào (chính phủ và/hoặc phi chính phủ), đại sứ quán, cơ quan theo luật định, cơ quan quản lý, tổ chức và/hoặc bất kỳ tổ chức tài chính có liên quan nào, bất kỳ người nào khác có nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi hoặc bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn (bao gồm cả những công ty được thành lập hoặc hợp nhất tùy từng thời điểm), người được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng thực tế hoặc được đề xuất hoặc người mua bất kỳ quyền/doanh nghiệp/tài sản nào của các công ty trong Tập đoàn , các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm cả những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp/phát triển/bảo trì trang web và nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi) cho các yêu cầu vận hành, quản lý và phát triển của chúng tôi cũng như cho các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ, kiểm toán, tư vấn chuyên môn, thu nợ, bảo hiểm, ngân hàng, tiếp thị , quảng cáo, gửi thư, giao hàng, tuyển dụng, trung tâm cuộc gọi, công nghệ, nghiên cứu, tiện ích, chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ bảo mật để sử dụng, tiết lộ, lưu giữ, xử lý, lưu giữ hoặc chuyển Dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích (B.) ở trên và thay mặt Tập đoàn.
 2. Tập đoàn sử dụng và tiết lộ thông tin tổng hợp phi nhận dạng cá nhân do chúng tôi thu thập như một phần trong quá trình không ngừng cải thiện trang web và/hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
D. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 1. Xin lưu ý rằng trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân không được cung cấp đầy đủ hoặc chúng tôi không hài lòng thì đơn đăng ký hoặc yêu cầu của bạn đối với chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào nêu trong (B.) ở trên có thể không được chấp nhận hoặc thực hiện hoặc của bạn sẽ không được chấp nhận. yêu cầu duyệt một số thông tin trên trang web của chúng tôi có thể bị từ chối hoặc chúng tôi sẽ không thể cung cấp đầy đủ các lợi ích và/hoặc dịch vụ và/hoặc thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng tiềm năng hoặc hiện có nào với bạn.
   
E. LƯU TRỮ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 1. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ dưới dạng bản cứng tại văn phòng của chúng tôi hoặc được lưu trữ trong các máy chủ đặt trong hoặc ngoài Việt Nam và do chúng tôi, Tập đoàn hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Tập đoàn trong hoặc ngoài Việt Nam điều hành.
 2.  Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu giữ sau khi có được sự đồng ý của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong (B.) ở trên hoặc theo yêu cầu của bất kỳ yêu cầu pháp lý, quy định và/hoặc kế toán nào hoặc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi.
 3. Tập đoàn không cung cấp bất kỳ phương tiện trực tuyến nào để bạn xóa Dữ liệu cá nhân do chúng tôi và/hoặc Tập đoàn nắm giữ.
F. CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ EMAIL VÀ TIN NHẮN "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI"
 1. Chúng tôi có thể lưu giữ nội dung của bất kỳ email nào hoặc “Liên hệ với chúng tôi” hoặc các tin nhắn điện tử khác mà chúng tôi nhận được.
 2. Mọi dữ liệu cá nhân có trong các tin nhắn đó sẽ chỉ được sử dụng hoặc tiết lộ theo những cách được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này.
 3. Nội dung tin nhắn có thể được nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhân viên của chúng tôi theo dõi cho các mục đích bao gồm tuân thủ, kiểm toán và bảo trì hoặc khi nghi ngờ có hành vi lạm dụng email.
G. DỮ LIỆU TRUYỀN THÔNG HOẶC SỬ DỤNG
 1. Thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ viễn thông để truy cập Trang web của Tập đoàn, dữ liệu liên lạc của bạn (ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet) hoặc dữ liệu sử dụng (ví dụ: thông tin về điểm bắt đầu, kết thúc và phạm vi của mỗi lần truy cập cũng như thông tin về các dịch vụ viễn thông mà bạn đã truy cập) được tạo ra về mặt kỹ thuật và có thể hình dung được liên quan đến Dữ liệu Cá nhân.
 2. Trong trường hợp cần thiết, việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu liên lạc hoặc sử dụng của bạn sẽ diễn ra và sẽ được thực hiện theo pháp luật hiện hành và Nghị định.
H. DỮ LIỆU PHI CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP TỰ ĐỘNG
 1. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu phi cá nhân.
 2. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này và chia sẻ nó với những người còn lại trong Tập đoàn để theo dõi mức độ hấp dẫn của trang web của chúng tôi và cải thiện hiệu suất hoặc nội dung của họ.
I. Cookie

 1. Khi bạn xem trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ một số dữ liệu trên máy tính của bạn dưới dạng “cookie” để tự động nhận dạng máy tính cá nhân của bạn vào lần truy cập tiếp theo.
 2. Cookie có thể giúp chúng tôi theo nhiều cách, ví dụ: bằng cách cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web để phù hợp hơn với sở thích của bạn hoặc lưu trữ mật khẩu của bạn để giúp bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi lần.
 3. Nếu bạn không muốn nhận cookie, vui lòng định cấu hình trình duyệt Internet của bạn để xóa tất cả cookie khỏi ổ cứng máy tính của bạn, chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.
   
J. BẢO MẬT
 1. Dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bí mật theo Thông báo về quyền riêng tư này theo bất kỳ luật hiện hành nào đôi khi có thể có hiệu lực.
 2. Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nào khác ngoài Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả những câu hỏi được gửi hoặc đăng trên trang web của chúng tôi) sẽ được coi là tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở không bí mật và không độc quyền. Chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và/hoặc đăng ở nơi khác những thông tin đó một cách tự do như được nêu trong (C.) ở trên.
K. AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 1. Chúng tôi sử dụng một số cơ chế tổ chức, kỹ thuật và hành chính phù hợp và cần thiết để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 2. Thật không may, đối với Internet, không có dữ liệu nào được truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các sự cố mạng. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được truyền cho chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Khi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi bị lạm dụng và mất mát cũng như khỏi bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.
 3. Tên người dùng và mật khẩu có thể cần thiết để bạn sử dụng một số phần trên trang web của chúng tôi. Để bảo vệ chính mình, bạn nên giữ bí mật những thông tin này và thay đổi mật khẩu thường xuyên (nếu cần).
L. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 1. Do tính chất toàn cầu của các doanh nghiệp của chúng tôi và Tập đoàn, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho các thành viên khác của Tập đoàn (có thể ở các quốc gia khác) hoặc cho bất kỳ bên nào ở các quốc gia khác (bao gồm các quốc gia có chế độ bảo vệ dữ liệu khác với chế độ được tìm thấy ở quốc gia nơi bạn đặt trụ sở). Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được chuyển giao sẽ được sử dụng cho các mục đích như đã nêu trong (B.) ở trên và được tiết lộ cho các bên được nêu trong (C.) ở trên.
 2. Nếu chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi sẽ tuân thủ các thủ tục và yêu cầu bắt buộc theo luật hiện hành tùy từng thời điểm.
M. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Chúng tôi và Tập đoàn không tích cực xử lý Dữ liệu cá nhân của trẻ em trừ khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của trẻ em, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng quyền của trẻ em được tôn trọng đầy đủ theo luật hiện hành trước khi cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của trẻ em, ví dụ: sự đồng ý của trẻ em và cha mẹ chúng hoặc cần có người giám hộ trong trường hợp xử lý Dữ liệu cá nhân của trẻ em trên 7 tuổi, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi hoặc Dữ liệu Cá nhân của một đứa trẻ đã được cung cấp cho chúng tôi mà không được pháp luật hiện hành cho phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong (R.).
 

N. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
 1. Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang và trang khác. Bằng cách kích hoạt một liên kết, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào biểu ngữ của nhà quảng cáo, bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi không còn kiểm soát bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho bất kỳ tổ chức nào khác sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi.
 2. Xin lưu ý rằng việc bên thứ ba thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn có thể không có cùng mức độ bảo vệ như dữ liệu chúng tôi thu thập và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu đó.
O. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN
 1. Tùy thuộc vào luật hiện hành tùy từng thời điểm, bạn có các quyền liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. Quyền được thông báo: Bạn có quyền được thông báo về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ khi luật pháp có quy định khác;
  2. Quyền đồng ý: Bạn có quyền đồng ý hoặc từ chối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi luật pháp có quy định khác;
  3. Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập, xem, sửa đổi hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi luật pháp có quy định khác
  4. Quyền yêu cầu kiểm tra lại, chỉnh sửa, cập nhật và sửa đổi: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi kiểm tra lại, chỉnh sửa, cập nhật, sửa đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn dưới sự kiểm soát hoặc xử lý của chúng tôi;
  5. Quyền thu hồi sự đồng ý: Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác;
  6. Quyền xóa Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang kiểm soát hoặc xử lý, trừ khi luật pháp có quy định khác;
  7. Quyền hạn chế: Bạn có quyền hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ khi luật pháp có quy định khác;
  8. Quyền lấy Dữ liệu Cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho Bạn Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang kiểm soát hoặc xử lý, trừ khi luật pháp hiện hành có quy định khác;
  9. Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình để ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo, trừ khi luật hiện hành có quy định khác;
  10. Quyền tự bảo vệ, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền tự bảo vệ, nộp đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; Và
  11. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành tùy từng thời điểm. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các quyền này hoặc bất kỳ phần nào của thông báo này hoặc việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp trong (R.)
 2. Tùy thuộc vào luật hiện hành tùy từng thời điểm, bạn sẽ có các nghĩa vụ sau liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. Tự bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn;\
  2. Tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của người khác;
  3. Cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân, đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu cá nhân được cung cấp và thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp;
  4. Tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng cho việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật; Và
  5. Tuân thủ các quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tham gia phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
 3. Khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân của một cá nhân khác (bao gồm cả của con cái, người thân của bạn) để chúng tôi xử lý theo thông báo này, bạn có các quyền và nghĩa vụ sau:
  1. Được thông báo rằng chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân theo luật pháp, quy định và tuyên bố được nêu trong tài liệu này;
  2. Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; đảm bảo rằng có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu và/hoặc việc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi là hợp pháp;
  3. Cung cấp Dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi có sự đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân, đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu cá nhân được cung cấp và thông báo kịp thời cho chúng tôi về mọi thay đổi đối với Dữ liệu cá nhân được cung cấp;
  4. Tuân thủ tất cả các yêu cầu áp dụng cho việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật;
  5. Đảm bảo rằng chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại, rủi ro hoặc hậu quả pháp lý nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân theo nhu cầu và yêu cầu của bạn;
  6. Trường hợp có rủi ro hoặc phát sinh hậu quả pháp lý, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho chúng tôi theo quy định của pháp luật. Xin lưu ý rằng bất chấp việc bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp được pháp luật công nhận và cho phép cũng như được yêu cầu trong các điều kiện hợp đồng; Và
  7. Chúng tôi có quyền tính cho bạn một khoản phí hợp lý để thực hiện bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc cung cấp dữ liệu nào.
P. NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
 1. Nếu bạn đang xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Gamuda với tư cách là nhà cung cấp, nhà cung cấp và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ, bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng bạn tuân thủ: Nghị định; và/hoặc
  1. bất kỳ luật, quy tắc, quy định nào khác, theo luật và/hoặc hướng dẫn (dù có hiệu lực pháp luật hay không) hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan, cơ quan hoặc bộ phận chính phủ và/hoặc phi chính phủ nào.
 2. Trong trường hợp bạn không tuân thủ bất kỳ mục nào nêu trong (O.) ở trên, bạn phải bồi thường cho Gamuda trước mọi hành động, khiếu nại, yêu cầu, tiền phạt, thủ tục tố tụng, truy tố, tổn thất, thiệt hại, hình phạt, chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở luật sư và khách hàng) bất kể phát sinh nào có thể được đưa ra hoặc gây ra bởi Gamuda.
Q. THAY ĐỔI THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Đôi khi, chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi Thông báo về quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Thông báo về quyền riêng tư này trên trang web của chúng tôi một cách thường xuyên.

R. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông báo về quyền riêng tư này hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích như được nêu trong (B.) ở trên hoặc để chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên nêu trong ( C.) ở trên, bạn có thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản tới các công ty sau:
 

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
Địa chỉ:  Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Người phụ trách 1:  Bà Mai Nam Phương – Trưởng phòng Truyền thông
Email:  glvn.info@gamudaland.com.my
ĐT:  024 3 944 5699

Hoặc

Người phụ trách 2:  Ông Bùi Quang Xuân – Trưởng phòng CNTT (Miền Bắc)
Email:  glvn.it@gamudaland.com.my
Tel No:  024 3944 5699

Hoặc

Người phụ trách 3:  Ông Huỳnh Trần Hải Đăng – Trưởng phòng CNTT (Miền Nam)
Email:  glvn.it@gamudaland.com.my
Tel No: 028 6252 9999